Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi
Research Article

Ebelik Öğrencilerinin Lisansüstü Eğitime Yönelik Tutumları ile Bilimsel Araştırma Yapmaya İlişkin Tutum ve Davranışları

1.

Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, İzmir, Türkiye

Journal of Midwifery and Health Sciences 2023; 6: 14-22
DOI: 10.5152/JMHS.2023.224787
Anahtar Kelimeler : Ebelik, lisansüstü, araştırma, tutum, öğrenci
Okunma: 835 İndirilme: 240 Online Yayın Tarihi: 01 Nisan 2023

Amaç: Bu çalışmada ebelik bölümü öğrencilerinin lisansüstü eğitime yönelik tutumlarının bilimsel araştırma yapma tutum ve davranışlarına etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler: Kesitsel tipte olan çalışmanın evrenini, bir üniversitenin ebelik bölümünde 2021–2022 eğitim yılında öğrenim gören 3. ve 4. sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Bu sınıflarda toplam 235 öğrenci olup, 226 öğrenciye ulaşılmıştır (katılım oranı:%96). Veriler öğrencilere formların dağıtılması yoluyla yüz yüze toplanmış; anket formu, Lisansüstü Eğitime Yönelik Tutum Ölçeği ve Bilimsel Araştırmaya Yönelik Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde sayı yüzde dağılımları, ölçek puanları arasındaki ilişkinin belirlenmesinde Korelasyon analizi ve bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken üzerindeki etkisini değerlendirmede t testi ve ANOVA testi uygulanmıştır.

Bulgular: Öğrencilerin %50,4’ü lisansüstü eğitim almak istemekte olup, istemelerinde ön plana çıkan ilk neden bir alanda uzmanlaşmaktır (%53,5). Öğrencilerin yarısından fazlası düzenli bilimsel makale okumakta, yayınları takip etmektedir. Üçte biri bir araştırmada yer almış, %71,7’si bilimsel etkinliklere katılmıştır. Öğrencilerin lisansüstü eğitim tutumları ile bilimsel araştırmaya yönelik olumlu tutum puanları arasında pozitif yönde orta düzeyde ilişki bulunmuştur.

Sonuç: Öğrencilere eğitim süreçlerinde, lisansüstü eğitim programlarının tanıtılmalı ve bilimsel çalışmalarda yer almaları teşvik edilmelidir.

Cite this article as: Ünal, İ., & Ekşioğlu, A. (2023). Attitudes and Behaviors of Midwifery Students Towards Postgraduate Education and Conducting Scientific Research. Journal of Midwifery and Health Sciences, 6(1), 14-22.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2687-2110