Journal of Midwifery and Health Sciences
Research Article

Effect of Advanced Maternal Age on Prenatal Attachment

1.

Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Kliniği, İzmir, Türkiye

Journal of Midwifery and Health Sciences 2022; 5: 29-36
DOI: 10.54614/JMHS.2022.1000150
Read: 832 Downloads: 238 Published: 22 April 2022

Objective: This study is a analytical-cross study with the aim of linking older pregnancies to prenatal attachment.

Methods: The study was conducted in the Ministry of Health Aydın Nazilli State Hospital Gynecology Polyclinics between 01.09.2018-20.06.2019.A total of 220 pregnant women, 110 in the advanced age group and 110 in the control group, were included in the study. The data were collected using the "Personal Information Form" and "Prenatal Attachment Inventory" developed by the researcher. Descriptive statistics, pearson chi-square, yates-corrected chi-square, fisher exact and t test and regression analysis were used to evaluate the data.

Results: In the study, the average point of the prenatal attachment inventory of women in the advanced age pregnant group was 57.36 ± 7.80, and the prenatal attachment inventory mean score of women in the control group was 58.53 ± 10.64, and there was no statistically significant difference between the groups (p > .05).

Conclusion: In the light of the data obtained in this study, it was determined that advanced age pregnancies had no effect on prenatal attachment.

İleri Yaş Gebeliklerin Prenatal Bağlanmaya Etkisi

Amaç: Bu çalışma ileri yaş gebeliklerin prenatal bağlanmaya etkisini belirlenmek amacı ile yapılmıştır.

Yöntemler: Araştırma, analitik-kesitsel tipte, 01.09.2018-20.06.2019 tarihleri arasında T.C Sağlık Bakanlığı Aydın Nazilli Devlet Hastanesi Kadın Doğum Polikliniklerinde yürütülmüştür. Araştırmaya ileri yaş gebe grubuna 110, kontrol grubuna 110 olmak üzere toplam 220 gebe alınmıştır. Veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” ve “Prenatal Bağlanma Envanteri” ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler, pearson ki-kare, yates düzeltmeli ki-kare, fisher exact ve t testi ile regresyon analizi kullanılmıştır.

Bulgular: Araştırmada ileri yaş gebe grubundaki kadınların prenatal bağlanma envanteri puan ortalaması 57,36 ± 7,80, kontrol grubundaki kadınların prenatal bağlanma envanteri puan ortalaması ise 58,53 ± 10,64 olup gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p > ,05).

Sonuç: Bu çalışmada elde edilen veriler ışığında ileri yaş gebeliklerin prenatal bağlanmaya etkisinin olmadığı saptanmıştır.

Cite this article: Yılmaz, H., & Çoban, A. (2022). Effect of advanced maternal age on prenatal attachment. Journal of Midwifery and Health Sciences, 5(1), 29-36.

Files
TURKISH
EISSN 2687-2110