Journal of Midwifery and Health Sciences
Research Article

DETERMINATION LEVEL OF PREJUDICE AGAINST OBESE PREGNANTS OF NURSING STUDENTS

1.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ, HEMŞİRELİK PR.

2.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, HEMŞİRELİK (YL) (TEZLİ)

3.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Journal of Midwifery and Health Sciences 2019; 2: 1-7
Read: 721 Downloads: 115 Published: 26 July 2019

Aim: This study was conducted due to determination level of prejudice against obese pregnants of nursing students. Method: Students studying in second, third and fourth grade in nursing department of a university between 2016-2017 were included in this descriptive study’s population. The sample was included of 504 students  who are volunteer to participate to the study between 2017-2018 spring time. Data was collected by “Questionnaire Form” with 12 items and “GAMS-27 Obesity Prejudice Scale”. Numerical, percentage distribution, mean scores, t test and ANOVA were used for evaluating data by SPSS 22 packaged software. Results: It was found that of the students participated, mean age was 21.61±1.72, 63.1% were girls, 35.1% were studying in fourth grade and 70.2% were fed with homemade food. It was stated that total score of GAMS-27 Obesity Prejudice Scale of the students was 77.15±11.67.  It was found a statistically significant difference between  mean scores of  obesity prejudice scale and defining himself/herself (weak, normal, fat) (p<0.05). It was found no statistically significant difference between grade, economic level, whether having an obese individual in their family/relatives and mean scores of obesity prejudice scale (p>0.05). Conclusions: It was determined in this study that nursing students have prejudice and are prone to prejudice. It may be suggested that it could be taken place the subjects in nursing curriculum towards obesity, prejudice and problems they lead to,  before nurses who have an important role to improve the health of both individuals and society get a start.

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN OBEZ GEBELERE KARŞI ÖN YARGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Amaç: Bu çalışma hemşirelik öğrencilerinin obez gebelere karşı ön yargı düzeylerinin belirlemesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı nitelikte olan araştırmanın evrenini 2017-2018 yılında bir üniversitenin hemşirelik bölümünde eğitim gören 2., 3. ve 4. sınıfta bulunan öğrenciler oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini ise 2017-2018 bahar döneminde çalışmaya katılmaya gönüllü olan 504 öğrenci oluşturmuştur. Veriler 12 maddelik “Anket Formu” ve “GAMS-27 Obezite Önyargı Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 22 paket programı kullanılmış olup verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzdelik dağılım, ortalama, t testi ve ANOVA testi kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalamalarının 21.61±1.72 olduğu, %63.1’inin kız olduğu, %35.1’inin 4.sınıfta eğitim gördüğü, %70.2’sinin ev yemekleriyle beslendiği belirlenmiştir. Öğrencilerin GAMS-27 obezite ön yargı ölçek toplam puan ortalaması 77.15±11.67 olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin obezite önyargı ölçeği puan ortalamaları ile kendini tanımlama (zayıf, normal, şişman) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmıştır (p<0.05). Öğrencilerin obezite önyargı ölçeği puan ortalamalarının; sınıf düzeyi, ekonomik düzey, ailesinde/akrabasında obez birey olup olmama durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır (p>0.05). Sonuç: Bu çalışmada hemşirelik bölümü okuyan öğrencilerin obez gebelere karşı önyargılı ve ön yargıya eğilimli olduğu belirlenmiştir. Bireylerin ve toplumun sağlığının geliştirilmesinde önemli rolü olan hemşirelerin meslek yaşamına başlamadan, öğrencilik döneminde ders müfredatında obezite, ön yargı ve yol açtığı sorunlara yönelik konulara yer verilmesi önerilebilir. 

Anahtar Kelimeler: hemşire; gebe; obezite; öğrenci; önyargı

Files
TURKISH
EISSN 2687-2110