Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi
Research Article

İnfertil Kadınlarda Psikolojik Durum ve Şiddete Maruz Kalma Düzeylerinin Değerlendirilmesi

1.

Tomarza Yaşar Karayel State Hospital, Kayseri, Turkey

2.

Atatürk University, Faculty of Health Sciences, Erzurum, Turkey

Journal of Midwifery and Health Sciences 2022; 5: 46-55
DOI: 10.5152/JMHS.2022.1030126
Anahtar Kelimeler : İnfertilite, ebe, psikolojik etkilenme, şiddet
Okunma: 1215 İndirilme: 242 Online Yayın Tarihi: 29 Ağustos 2022

Amaç: Bu araştırma, infertil kadınlarda psikolojik durumun ve şiddete maruz kalma düzeylerinin değerlendirilmesi ve aralarındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır.

Yöntemler: Bu araştırma, tanımlayıcı ve ilişki arayıcı tipte, Atatürk Üniversitesi Aziziye Araştırma Hastanesi, Tüp Bebek Merkezi’nde, Nisan-Ekim 2015 tarihleri arasında tüp bebek merkezine başvuran, olasılıksız örneklem yöntemiyle belirlenen ve çalışmaya katılmaya gönüllü olan 240 kadın ile yapılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından oluşturulan “Bilgi Formu”, “İnfertilite Etkilenme Ölçeği (İEÖ)” ve “İnfertil Kadınlarda Maruz Kalınan Şiddeti Belirleme Ölçeği (İKMKŞBÖ)’’ kullanılmıştır.

Bulgular: İEÖ toplam puan ortalamasının 60,91 ± 10,26, İKMKŞBÖ puan ortalamasının 85,12 ± 15,37 olduğu bulunmuştur. Aile İçi Şiddet alt boyutu puan ortalamasının 30,53 ± 6,06, Sosyal Baskı alt boyutu puan ortalamasının 19,49 ± 3,77, Ceza Alanı alt boyutu puan ortalamasının 16,10 ± 3,51, Geleneksel Uygulama alt boyutu puan ortalamasının 11,12 ± 2,99, Dışlanma alt boyutu puan ortalamasının 7,85 ± 2,05 olduğu bulunmuştur. Kadınların İEÖ puan ortalaması ile İKMKŞBÖ alt boyut ve toplam puan ortalaması arasında istatistiksel olarak pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir (p < ,001).

Sonuç: Primer infertil kadınların orta düzeyde şiddete maruz kaldıkları belirlenmiştir. Araştırma bulgularına göre kadınların şiddete maruz kaldıklarında infertiliteden psikolojik olarak daha fazla etkilendikleri belirlenmiştir.

Cite this article as: Kırçıl, A., & Kılıç, M. (2022). Evaluation of the psychological state and levels of violence exposure in infertile women. Journal of Midwifery and Health Sciences, 5(2), 46-55.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2687-2110