Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi
Research Article

Gebelerde COVID-19 Korkusunun Gebelik Stresi ve Travmatik Doğum Algısına Etkisi

1.

İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Malatya, Türkiye

2.

Adıyaman Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Adıyaman, Türkiye

Journal of Midwifery and Health Sciences 2022; 5: 71-78
DOI: 10.5152/JMHS.2022.222327
Anahtar Kelimeler : COVID-19, ebelik, gebelik, korku, travmatik
Okunma: 936 İndirilme: 206 Online Yayın Tarihi: 29 Ağustos 2022

Amaç: Bu araştırma gebelerde COVID-19 korkusunun gebelik stresi ve travmatik doğum algısına
etkisini belirlemek amacıyla yapıldı.
Yöntemler: İlişkisel tanımlayıcı tipte yapılan araştırma Türkiye’nin doğusunda yer alan bir ilin merkezinde
bulunan aile sağlığı merkezlerine kayıtlı toplam 296 gebe ile gerçekleşti. Verilerin toplanmasında
kişisel tanıtım formu, COVID-19 korku ölçeği, gebelik stresi değerlendirme ölçeği, travmatik
doğum algısı ölçeği kullanıldı. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler (yüzde, ortalama, standart
sapma) ve bağımsız gruplarda t testi, varyans analizi, korelasyon ve regresyon analiz testleri kullanıldı.
Bulgular: Araştırmaya katılan gebelerin yaş ortalamasının 28,94 ± 5,53 olduğu belirlendi.
Araştırmada gebelerde COVID-19 korkusu ölçeği puan ortalaması ile gebelik stresi ve travmatik
doğum algısı ölçeği puan ortalamaları arasında pozitif yönde zayıf korelasyon belirlendi (sırasıyla
r: ,275, ,288; p < ,001). Ayrıca gebelik stresi ölçeği puan ortalaması ile travmatik doğum algısı
ölçeği puan ortalaması arasında da zayıf pozitif korelasyon belirlendi (r: ,486; p < ,001). Gebelerde
COVID-19 korkusunun gebelik stresini %7 oranında, travmatik doğum algısını ise %8 oranında
açıkladığı saptandı (β = ,275, β = ,288; p < ,01).
Sonuç: Araştırmada gebelerin yaşadıkları COVID-19 korkusunun gebelik stresi ve travmatik
doğum algısı üzerinde etkili olduğu belirlendi.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2687-2110